ul. Długa 50A, Huta Krzeszowska
37-413, Polska

+48 602 764 767
info@agesoya.com

Historia

Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi "AgeSoya" jest odnoszącą sukcesy hodowlaną firmą naukową, która specjalizuje się w opracowywaniu i rozwoju innowacyjnych i wysoce produktywnych odmian soi charakteryzujących się wysokim potencjałem genetycznym, a także w odświeżaniu i wspomaganiu istniejących odmian oraz sprzedaży nasion najlepszych dostępnych na rynku odmian soi niemodyfikowanej genetycznie.

1992 – prowadzimy działalność rolniczą na terenie o powierzchni zaledwie 50 ha w centralnej części Ukrainy;

1996 – zaczynamy poszukiwania nowych rozwiązań dla płodozmianu i stajemy się bardziej świadomi potencjału, jaki kryje się w soi;

1997 – z powodu braku finansowego wsparcia przenosimy plazmę genetyczną 26 linii hodowlanych soi zostaje przeniesiona z państwowej stacji testowej w Kirowogradzie w poczuciu obowiązku ich hodowli i dalszego udoskonalania i stabilizacji cech genetycznych;

2001 – zakładamy firmy naukową Soyevyi Vek;

2005 – uruchamiamy hodowlę i rozmnażanie kilku stabilnych i niezwykle obiecujących linii soi;

2007 – otwieramy drzwi prowadzące do nowej jakości w uprawie soi rejestrując i włączając bardzo wczesną odmianę Annushka do Krajowej Listy Roślin Ukrainy;

2009 – podejmujemy decyzję o wejściu na nowe rynki, dlatego plazmę genetyczną przenosimy do Polski i rozpoczynamy tam aktywną hodowlę; Annushkę udaje nam się włączyć do Krajowego Rejestru Roślin Wielkiej Brytanii;

2011 – poszerzamy działalność i zakładamy firmę Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp. z o.o.

2017 – podejmujemy się reorganizacji firmy i tworzymy nowoczesne Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi "AgeSoya" Sp. z o.o.

 

Od początku naszej działalności hodowlanej w Polsce dokonaliśmy wielu skutecznych krzyżowań, co dało nam możliwość stworzenia nowych odmian soi zupełnie pozbawionych modyfikacji GMO i rejestrację ich we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

 

WRÓĆ

Kategoria:

Variety in property or license?
YES, now it is possible!

We offer all leading players in the agricultural market an opportunity to become the owner of soybean varieties belonging to different maturity groups and undergo professional training from the breeder or use the outsourcing option for renewing and maintaining varieties. Get additional economic benefits while selling seeds of your own varieties!

You are welcome to visit our breeding fields at any convenient time till September, 30 and choose the most appropriate offer:

Offer №1.
 • Order cross-breeding combinations and we will create a unique lines for you matching bespoken parameters;
 • Transfer soya lines to state variety testing together with the breeder according to ownership scheme 50/50%;
 • After successful variety registration, pay only 50% of license fees for the variety use, receive 50% of license payments from all licensees or redeem remaining 50% of property right from the breeder.
Offer №2.
 • Choose stable ready-to-register soybean lines from a competitive nursery at the field or follow our recommendations on the most promising lines suitable for your region;
 • Together with the breeder, transfer the received stable lines to the state variety testing following the IPR scheme 50/50% from the Offer №1.
Offer №3.
 • Participate in Online Auction of business assets ownership on soybean varieties in November, 2019;
 • Monitor further details at www.agesoya.com starting from October 15, 2019.
Offer №4.
Obtain exclusive / non-exclusive license on the use of our registered varieties in your country.
For every offer, you are welcome to visit our First Field Presentations in Poland on:

5th of September 2019 – Podkarpackie voivodship
* Each offer includes professional training on primary seeding during 3 years arranged by the breeder.
Contact us to arrange a meeting!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)

Сорта в собственность или по лицензии?
Теперь это возможно!

Мы предлагаем ведущим игрокам аграрного рынка стать собственником сортов сои разных групп спелости, а также пройти профессиональное обучение от селекционера либо воспользоваться опцией аутсорсинга по вопросам обновления и поддержания сорта. Получайте дополнительную выгоду при продаже семян собственных сортов!

Приглашаем посетить наши селекционные поля в любое время до 30 сентября и выбрать одно из следующих предложений:

Предложение №1.
 • Закажите комбинации скрещивания, и мы создадим специально для Вас уникальные линии сои, соответствующие заранее заданным параметрам;
 • Передайте линии на государственное сортоиспытание совместно с селекционером по схеме 50 на 50% права собственности;
 • После регистрации сорта, оплачивайте только 50% лицензионных платежей за использование сорта, получайте 50% лицензионных оплат от всех лицензиатов либо выкупите оставшиеся 50% собственности на сорт от селекционера.
Предложение №2.
 • Выберите самостоятельно стабильные линии сои из конкурсного питомника либо воспользуйтесь нашими рекомендациями по линиям, наиболее подходящим вашему региону, и совместно с селекционером передайте их на государственное сортоиспытание, сдедуя схеме из Предложения №1.
Предложение №3.
 • Участвуйте в Онлайн-Аукционе прав собственности на сорта сои в ноябре 2019 г.;
 • Подробности смотрите на сайте www.agesoya.com c 15 октября 2019.
Предложение №4.
Приобретайте исключительную/неисключительную лицензию на использование наших зарегистрированных сортов.
Посетите нашу Первую Полевую Презентацию, которая пройдет в Польше

5го сентября 2019 в Подкарпадском воеводстве.
* Каждое предложение включает в себя профессиональную 3-х летнюю поддержку по первичному семеноводству от селекционера.
Свяжитесь с нами для огранизации встречи!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)