ul. Długa 50A, Huta Krzeszowska
37-413, Polska

+48 602 764 767
info@agesoya.com

Wizja

Nasza wizja: jesteśmy młodą, obiecującą i dynamicznie rozwijającą się firmą, która dąży do pierwszeństwa na europejskich rynkach zbytu.

Nasz sukces bazuje na ludziach, ich efektywności i rzetelności oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych i wysoce zaawansowanych technologii.

Nasza strategia rozwoju obejmuje poszerzanie, odnawianie i innowacyjne podejście do infrastruktury poprzez:

 • przekazanie do oficjalnych badań gotowych linii nowej generacji (plony i inne cechy odmian są znacznie poprawione w porównaniu do dostępnych odmian na rynku);
 • gromadzenie wysokiej jakości materiału siewnego odmian nowej generacji poprzez szkółki zimowe w Afryce i Ameryce Południowej. Takie podejście pozwoli na szybkie rozmnażanie nowych, wysoce wydajnych linii nawet w okresie ich testowania (co zajmuje 2-3 lata). W przyszłości takie podejście pozwoli na natychmiastowe wprowadzenie na rynek komercyjny nowych progresywnych odmian w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniom rynku;
 • utworzenie laboratorium biotechnicznego, które umożliwi szybsze i dokładniejsze wykrywanie najbardziej obiecujących i dobrze rokujących zasobów genetycznych w fazie F2 szkółek oraz opracowanie nowych konstrukcji genetycznych do tworzenia odmian o potencjale plonowania ponad 10 t / ha;
 • budowę 3 lub 4 nowych fabryk na potrzeby produkcji i przygotowania nasion oraz modernizację wyposażenia istniejących obiektów w celu poprawy jakości, wydajności, objętości i warunków przechowywania materiału siewnego;
 • ochronę nasion przed ich podrabianiem przy użyciu specjalnego zintegrowanego systemu przygotowawczego dla nasion INTEQ;
 • rozwój rynku ekologicznych produktów i nasion;
 • budowę nowoczesnego kompleksu do przetwórstwa i wykorzystania nowych odmian w przemyśle spożywczym;
 • maksymalną koncentrację firmy na naukowym kierunku hodowli i siewu pierwotnego;
 • osiągnięcie 20% udziału w rynku europejskim do roku 2020, co daje 40 000 ton obrotu nasionami.

WRÓĆ

Kategoria:

Variety in property or license?
YES, now it is possible!

We offer all leading players in the agricultural market an opportunity to become the owner of soybean varieties belonging to different maturity groups and undergo professional training from the breeder or use the outsourcing option for renewing and maintaining varieties. Get additional economic benefits while selling seeds of your own varieties!

You are welcome to visit our breeding fields at any convenient time till September, 30 and choose the most appropriate offer:

Offer №1.
 • Order cross-breeding combinations and we will create a unique lines for you matching bespoken parameters;
 • Transfer soya lines to state variety testing together with the breeder according to ownership scheme 50/50%;
 • After successful variety registration, pay only 50% of license fees for the variety use, receive 50% of license payments from all licensees or redeem remaining 50% of property right from the breeder.
Offer №2.
 • Choose stable ready-to-register soybean lines from a competitive nursery at the field or follow our recommendations on the most promising lines suitable for your region;
 • Together with the breeder, transfer the received stable lines to the state variety testing following the IPR scheme 50/50% from the Offer №1.
Offer №3.
 • Participate in Online Auction of business assets ownership on soybean varieties in November, 2019;
 • Monitor further details at www.agesoya.com starting from October 15, 2019.
Offer №4.
Obtain exclusive / non-exclusive license on the use of our registered varieties in your country.
For every offer, you are welcome to visit our First Field Presentations in Poland on:

5th of September 2019 – Podkarpackie voivodship
* Each offer includes professional training on primary seeding during 3 years arranged by the breeder.
Contact us to arrange a meeting!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)

Сорта в собственность или по лицензии?
Теперь это возможно!

Мы предлагаем ведущим игрокам аграрного рынка стать собственником сортов сои разных групп спелости, а также пройти профессиональное обучение от селекционера либо воспользоваться опцией аутсорсинга по вопросам обновления и поддержания сорта. Получайте дополнительную выгоду при продаже семян собственных сортов!

Приглашаем посетить наши селекционные поля в любое время до 30 сентября и выбрать одно из следующих предложений:

Предложение №1.
 • Закажите комбинации скрещивания, и мы создадим специально для Вас уникальные линии сои, соответствующие заранее заданным параметрам;
 • Передайте линии на государственное сортоиспытание совместно с селекционером по схеме 50 на 50% права собственности;
 • После регистрации сорта, оплачивайте только 50% лицензионных платежей за использование сорта, получайте 50% лицензионных оплат от всех лицензиатов либо выкупите оставшиеся 50% собственности на сорт от селекционера.
Предложение №2.
 • Выберите самостоятельно стабильные линии сои из конкурсного питомника либо воспользуйтесь нашими рекомендациями по линиям, наиболее подходящим вашему региону, и совместно с селекционером передайте их на государственное сортоиспытание, сдедуя схеме из Предложения №1.
Предложение №3.
 • Участвуйте в Онлайн-Аукционе прав собственности на сорта сои в ноябре 2019 г.;
 • Подробности смотрите на сайте www.agesoya.com c 15 октября 2019.
Предложение №4.
Приобретайте исключительную/неисключительную лицензию на использование наших зарегистрированных сортов.
Посетите нашу Первую Полевую Презентацию, которая пройдет в Польше

5го сентября 2019 в Подкарпадском воеводстве.
* Каждое предложение включает в себя профессиональную 3-х летнюю поддержку по первичному семеноводству от селекционера.
Свяжитесь с нами для огранизации встречи!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)