ul. Długa 50A, Huta Krzeszowska
37-413, Polska

+48 602 764 767
info@agesoya.com

Dystrybucja

AgeSoya ma stale rozwijającą się sieć firm partnerskich zajmujących się produkcją nasion soi w krajach UE. Holdingi, firmy nasienne i duże gospodarstwa rolne współpracują z firmą hodowlaną AgeSoya na podstawie krótko- i długoterminowych umów licencyjnych. Uzyskanie niewyłącznej lub wyłącznej licencji odbywa się na indywidualnie ustalanych warunkach (w zależności od rozwoju rynku, poziomu konkurencji, wielkości sprzedaży itp.), Firmy partnerskie uzyskują prawa do uprawy odmian soi, rozmnażania, reprodukowania, certyfikowania i sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego odmian AgeSoya na lokalnych rynkach.

Nasza obecna sieć partnerska łączy firmy:

1. Polscy partnerzy

www.agroyoumis.pl

www.aproseed.com

 

2. Niemiecki partner

https://www.saatgut-kaufen.eu/eurosivo-soja-saatgut/ 

3. Ukraiński partner

www.soya-ua.com

4. Węgierski partner

https://www.facebook.com/szojamagkft 

5. Rosyjski partner

http://aproseed.ru/

6. Bułgarski partner - podmiot zajmujący się rolnictwem indywidualnym w MIROSLAV CHACEV

 

Wszyscy nasi partnerzy skutecznie i owocnie współpracują, aby zapewnić swoim klientom doskonałe wyniki jakościowe, najkorzystniejsze ceny i pogłębienie wiedzy na temat soi i jej uprawy. Firmy te są również zaangażowane w organizację dorocznych Dni Pola i Otwartych Pokazów Demonstracyjnych.

Z perspektywą długoterminowej współpracy opartej na nowych umowach licencyjnych, liczba firm zajmuje się testami odmian hodowli AgeSoya i organizacje pól demonstracyjnych w następujących krajach:

 • Chile
 • USA
 • Włochy
 • Chorwacja
 • Rumunia
 • Belgia
 • Niemcy
 • Moldova
Kategoria:

Variety in property or license?
YES, now it is possible!

We offer all leading players in the agricultural market an opportunity to become the owner of soybean varieties belonging to different maturity groups and undergo professional training from the breeder or use the outsourcing option for renewing and maintaining varieties. Get additional economic benefits while selling seeds of your own varieties!

You are welcome to visit our breeding fields at any convenient time till September, 30 and choose the most appropriate offer:

Offer №1.
 • Order cross-breeding combinations and we will create a unique lines for you matching bespoken parameters;
 • Transfer soya lines to state variety testing together with the breeder according to ownership scheme 50/50%;
 • After successful variety registration, pay only 50% of license fees for the variety use, receive 50% of license payments from all licensees or redeem remaining 50% of property right from the breeder.
Offer №2.
 • Choose stable ready-to-register soybean lines from a competitive nursery at the field or follow our recommendations on the most promising lines suitable for your region;
 • Together with the breeder, transfer the received stable lines to the state variety testing following the IPR scheme 50/50% from the Offer №1.
Offer №3.
 • Participate in Online Auction of business assets ownership on soybean varieties in November, 2019;
 • Monitor further details at www.agesoya.com starting from October 15, 2019.
Offer №4.
Obtain exclusive / non-exclusive license on the use of our registered varieties in your country.
For every offer, you are welcome to visit our First Field Presentations in Poland on:

5th of September 2019 – Podkarpackie voivodship
* Each offer includes professional training on primary seeding during 3 years arranged by the breeder.
Contact us to arrange a meeting!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)

Сорта в собственность или по лицензии?
Теперь это возможно!

Мы предлагаем ведущим игрокам аграрного рынка стать собственником сортов сои разных групп спелости, а также пройти профессиональное обучение от селекционера либо воспользоваться опцией аутсорсинга по вопросам обновления и поддержания сорта. Получайте дополнительную выгоду при продаже семян собственных сортов!

Приглашаем посетить наши селекционные поля в любое время до 30 сентября и выбрать одно из следующих предложений:

Предложение №1.
 • Закажите комбинации скрещивания, и мы создадим специально для Вас уникальные линии сои, соответствующие заранее заданным параметрам;
 • Передайте линии на государственное сортоиспытание совместно с селекционером по схеме 50 на 50% права собственности;
 • После регистрации сорта, оплачивайте только 50% лицензионных платежей за использование сорта, получайте 50% лицензионных оплат от всех лицензиатов либо выкупите оставшиеся 50% собственности на сорт от селекционера.
Предложение №2.
 • Выберите самостоятельно стабильные линии сои из конкурсного питомника либо воспользуйтесь нашими рекомендациями по линиям, наиболее подходящим вашему региону, и совместно с селекционером передайте их на государственное сортоиспытание, сдедуя схеме из Предложения №1.
Предложение №3.
 • Участвуйте в Онлайн-Аукционе прав собственности на сорта сои в ноябре 2019 г.;
 • Подробности смотрите на сайте www.agesoya.com c 15 октября 2019.
Предложение №4.
Приобретайте исключительную/неисключительную лицензию на использование наших зарегистрированных сортов.
Посетите нашу Первую Полевую Презентацию, которая пройдет в Польше

5го сентября 2019 в Подкарпадском воеводстве.
* Каждое предложение включает в себя профессиональную 3-х летнюю поддержку по первичному семеноводству от селекционера.
Свяжитесь с нами для огранизации встречи!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)