ul. Długa 50A, Huta Krzeszowska
37-413, Polska

+48 602 764 767
info@agesoya.com

Aktualności

06.09.2019.

Dzień Pola Soi w Makowisku (Polska) zorganizowany przez BIOSOYCOAT

Już trzeci rok z rzędu Makowisko gości naukowców, dziennikarzy, rolników, przedstawicieli firm nasiennych i osoby prywatne zainteresowane uprawą soi. Przez ten jeden znaczący dzień uwaga wszystkich skupia się na innowacjach w dziedzinie hodowli roślin i biotechnologii. 5 września w ramach programu finansowania BIOSTRATEG konsorcjum projektu BIOSOYCOAT poinformowało o postępach w realizacji zadań i dotychczasowych wynikach prac. Prelegenci z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (Kierownik Projektu), NBCRS AgeSoya, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawili informacje o osiągnięciach w realizacji założeń projektu. Prezes AgeSoya, Ruslan Monich, wyjaśnił nową koncepcję działania firmy. Standardowe odmiany nasion, które zostały wstępnie pokryte biopolimerem, tak jak odmiany nowej generacji były dostępne w terenie. Wydarzenie zakończyło się sesją Q&A, lunchem w miłej atmosferze i loterią, której laureaci otrzymali darmowe jednostki siewne nasion soi.

 

 

 

 

30.08.2019.

Pierwsza Prezentacja Polowa w Janowie Lubelskim (Polska)

29 sierpnia firma AgeSoya, tak jak w latach poprzednich, zorganizowała Dzień Pola w woj. lubelskim. Tym razem był to zupełnie wyjątkowe wydarzenie, gdyż to właśnie tam, po raz pierwszy w Polsce, szerokie grono zainteresowanych miało możliwość przekonania się o wysokim poziomie plonowania odmian i linii hodowlanych nowej generacji w warunkach polowych.Natomiast w części teoretycznej zabrali głos specjaliści: 1. Prezes AgeSoya - Ruslan Monich – zaprezentował nasze najnowsze linie hodowlane soi i przedstawił nową strategię firmy: odtąd, w sposób bardzo prosty i klarowny, każdy może zostać właścicielem należących do nas zarejestrowanych odmian soi poprzez udział w aukcji online lub nabycie naszych linii hodowlanych czy też dowolnie wybranej krzyżówki; 2. Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w AgeSoya - Magdalena Skorka - omawiała wyniki projektu BIOSOYCOAT realizowanego w ramach programu finansowania BIOSTRATEG; 3. Dyrektor Regionalny na Stoller Europe - Carlos Monferrer - opowiadał natomiast o produktach do inokulacji nasion soi.

 

 

 

 

03.06.2019.

III Międzynarodowa konferencja społeczeństwa roślin strączkowych ILS 3 2019

W dniach 21-24 maja nasza firma uczestniczyła w trzeciej edycji III International Legume Society Conference ILS 3, która odbyła się w znanym wszystkim ze swoich urokliwych jezior i parków Poznaniu. Podczas 4 dni trwania konferencji naukowcy, badacze, profesorowie, doktoranci, biznesmeni i analitycy omawiali główne problemy i potencjalne rozwiązania dotyczące roślin strączkowych, jak również tendencje i prognozy na przyszłość dla rynku obrotu tymi roślinami. Spotkanie było inspirujące, pouczające i owocne dla osób pracujących w różnych specjalizacjach w ramach tematu roślin strączkowych. Podczas walnego zgromadzenia ILS został wybrany zarząd na lata 2019-2022. Znaczące i mające ogromny wpływ na rozwój rynku roślin strączkowych wydarzenie zgromadziło 183 uczestników z 38 krajów z 5 kontynentów. W sumie miały miejsce 57 prezentacje ustne i 146 plakatowe. Wraz z partnerami firma przedstawiła krótkie informacje na temat realizacji projektu BIOSOYCOAT w ramach programu finansowania BIOSTRATEG.

 

 

 

  

27.05.2019.

V Międzynarodowy Forum Biznesu w Sankt Petersburgu

Przedstawiciele naszej firmy odwiedzili V International Business Forum “World Soy”, które odbyło się w Sankt Petersburgu w dniach 22-23 maja 2019r. Wydarzenie to było okazją do spotkania dla ponad 200 uczestników z Rosji, krajów ościennych i tych położnych w dalszych regionach Europy i świata. Nasz manager ds. rozwoju biznesowego przedstawił raport na temat głównych trendów uprawowych soi w Federacji Rosyjskiej, wkładu naszej firmy w rozwój całego rynku soi, a także głównych osiągnięć i obszarów bieżącej działalności naukowo-badawczej. Ponadto omówione zostały główne etapy realizacji projektu krajowego, a prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie siły kiełkowania nasion i zmaksymalizowania potencjału odmian soi nowej generacji zostały ogłoszone i przybliżone szerokiej publiczności. Jednocześnie rok 2020 został podany jako planowany termin wejścia innowacji na rynek międzynarodowy, a ogłoszony harmonogram otwartych imprez demonstracyjnych w Polsce w 2019 roku może stać się okazją do obiektywnej oceny naszych innowacji w środowisku docelowym.

 

 

 

 

 28.04.2019.

Respect ląduje na polach Unii Europejskiej

26 kwietnia 2019 r. dyrektor generalny Administracji Republiki Słowenii ds. Bezpieczeństwa Żywności, Sektora Weterynaryjnego i Ochrony Roślin wydał pozytywną decyzję w sprawie włączenia odmiany Respect do krajowej listy roślin Słowenii. Odmiana należy do grupy 0 dojrzałości 0 (średnio-późna) i uzupełnia naszą kolekcję odmian nowej generacji o wysokiej wydajności, pozwalających na uzyskanie zbiorów powyżej 7 t / ha. W celu maksymalnego wykorzystania potencjału zalecamy wykorzystanie siewu precyzyjnego i lokalnego nawożenia. Aby zapewnić tak wysoką wydajność każde nasiono odmiany Respect poddane jest unikalnej procedurze przygotowania materiału siewnego w systemie INTEQ, po czym zostaje powleczone nowo opracowanym biopolimerem, który w innowacyjny sposób chroni materiał siewny przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Zakup nasion w sezonie 2020 możliwy w systemie pre-order. Zamów już TERAZ!

 

 

 

 

 04.03.2019.

Nowa odmiana na europejskiej i litewskiej liście odmian roślin uprawnych

Nasz zespół ma przyjemność ogłosić, że gama produktów AgeSoya poszerzyła się o nową odmianę soi o dźwięcznie brzmiącej nazwie Viscount, która 27 lutego 2019 r. została wpisana na litewską Listę Roślin decyzją dyrektora Państwowej Służby ds. Produkcji Roślin w ramach Ministerstwa Rolnictwa. Viscount jest wysokobiałkową (41-44%) odmianą odporną na suszę. Należy do wczesnej grupy dojrzałości (000) wymagającej 2000-2200 stopni CHU. Odmiana ma żółte nasiona z brązowym znaczkiem i jest szczególnie polecana w przemyśle spożywczym. Viscount cechuje się elastycznością, przez co łatwo dostosowuje się do zmiennych warunków pogodowych, co czyni go prostym w uprawie. Od dziś nasiona Viscount są dostępne na rynku i można je poprzez naszych oficjalnych dystrybutorów. Wypróbuj zalety naszej nowej odmiany już teraz!

 

 

Kategoria:

Variety in property or license?
YES, now it is possible!

We offer all leading players in the agricultural market an opportunity to become the owner of soybean varieties belonging to different maturity groups and undergo professional training from the breeder or use the outsourcing option for renewing and maintaining varieties. Get additional economic benefits while selling seeds of your own varieties!

You are welcome to visit our breeding fields at any convenient time till September, 30 and choose the most appropriate offer:

Offer №1.
 • Order cross-breeding combinations and we will create a unique lines for you matching bespoken parameters;
 • Transfer soya lines to state variety testing together with the breeder according to ownership scheme 50/50%;
 • After successful variety registration, pay only 50% of license fees for the variety use, receive 50% of license payments from all licensees or redeem remaining 50% of property right from the breeder.
Offer №2.
 • Choose stable ready-to-register soybean lines from a competitive nursery at the field or follow our recommendations on the most promising lines suitable for your region;
 • Together with the breeder, transfer the received stable lines to the state variety testing following the IPR scheme 50/50% from the Offer №1.
Offer №3.
 • Participate in Online Auction of business assets ownership on soybean varieties in November, 2019;
 • Monitor further details at www.agesoya.com starting from October 15, 2019.
Offer №4.
Obtain exclusive / non-exclusive license on the use of our registered varieties in your country.
For every offer, you are welcome to visit our First Field Presentations in Poland on:

5th of September 2019 – Podkarpackie voivodship
* Each offer includes professional training on primary seeding during 3 years arranged by the breeder.
Contact us to arrange a meeting!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)

Сорта в собственность или по лицензии?
Теперь это возможно!

Мы предлагаем ведущим игрокам аграрного рынка стать собственником сортов сои разных групп спелости, а также пройти профессиональное обучение от селекционера либо воспользоваться опцией аутсорсинга по вопросам обновления и поддержания сорта. Получайте дополнительную выгоду при продаже семян собственных сортов!

Приглашаем посетить наши селекционные поля в любое время до 30 сентября и выбрать одно из следующих предложений:

Предложение №1.
 • Закажите комбинации скрещивания, и мы создадим специально для Вас уникальные линии сои, соответствующие заранее заданным параметрам;
 • Передайте линии на государственное сортоиспытание совместно с селекционером по схеме 50 на 50% права собственности;
 • После регистрации сорта, оплачивайте только 50% лицензионных платежей за использование сорта, получайте 50% лицензионных оплат от всех лицензиатов либо выкупите оставшиеся 50% собственности на сорт от селекционера.
Предложение №2.
 • Выберите самостоятельно стабильные линии сои из конкурсного питомника либо воспользуйтесь нашими рекомендациями по линиям, наиболее подходящим вашему региону, и совместно с селекционером передайте их на государственное сортоиспытание, сдедуя схеме из Предложения №1.
Предложение №3.
 • Участвуйте в Онлайн-Аукционе прав собственности на сорта сои в ноябре 2019 г.;
 • Подробности смотрите на сайте www.agesoya.com c 15 октября 2019.
Предложение №4.
Приобретайте исключительную/неисключительную лицензию на использование наших зарегистрированных сортов.
Посетите нашу Первую Полевую Презентацию, которая пройдет в Польше

5го сентября 2019 в Подкарпадском воеводстве.
* Каждое предложение включает в себя профессиональную 3-х летнюю поддержку по первичному семеноводству от селекционера.
Свяжитесь с нами для огранизации встречи!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)