ul. Długa 50A, Huta Krzeszowska
37-413, Polska

+48 602 764 767
info@agesoya.com

Kontakt

NBCRS "AgeSoya"

ul. Długa 50A, Huta Krzeszowska 37-413, Polska

 tel: +48 578 298 909
       +48 602 764 767

Skype: NBCRS AgeSoya

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.com
            

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie RODO pragniemy Państwa poinformować na jakiej zasadzie będą przetwarzane powierzone nam dane.

„RODO“ czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej „Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych‘‘).

Administratorem

Pani / Pana danych osobowych ( dalej „Administrator“) NBCRS AgeSoya, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej NIP: 7773219968, REGON: 301921968.

Z Administratorem można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odbiorcami

Pani /Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy firmy NBCRS AgeSoya oraz firmy z nią Współpracujące w szczególności (Usługi księgowe, Usługi Bhp, Usługi Informatyczne- posiadające podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO).

Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych

 Celem przetwarzania jest zatrudnienie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy.

- Na podstawie Atr. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i organizacja pracy

- Na podstawie Art.6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietna 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Przechowywanie Danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( RODO), czyli w przypadku rekrutacji – Nasza Firma zapewnia, aby dane kandydatów były przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. W rekrutacji takim celem jest zatrudnienie pracownika. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do:

 • Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
 • Żądania od Administratora usunięcia danych osobowych
 • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Przenoszenia danych osobowych
 • Wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (PUODO)
Kategoria:

Variety in property or license?
YES, now it is possible!

We offer all leading players in the agricultural market an opportunity to become the owner of soybean varieties belonging to different maturity groups and undergo professional training from the breeder or use the outsourcing option for renewing and maintaining varieties. Get additional economic benefits while selling seeds of your own varieties!

You are welcome to visit our breeding fields at any convenient time till September, 30 and choose the most appropriate offer:

Offer №1.
 • Order cross-breeding combinations and we will create a unique lines for you matching bespoken parameters;
 • Transfer soya lines to state variety testing together with the breeder according to ownership scheme 50/50%;
 • After successful variety registration, pay only 50% of license fees for the variety use, receive 50% of license payments from all licensees or redeem remaining 50% of property right from the breeder.
Offer №2.
 • Choose stable ready-to-register soybean lines from a competitive nursery at the field or follow our recommendations on the most promising lines suitable for your region;
 • Together with the breeder, transfer the received stable lines to the state variety testing following the IPR scheme 50/50% from the Offer №1.
Offer №3.
 • Participate in Online Auction of business assets ownership on soybean varieties in November, 2019;
 • Monitor further details at www.agesoya.com starting from October 15, 2019.
Offer №4.
Obtain exclusive / non-exclusive license on the use of our registered varieties in your country.
For every offer, you are welcome to visit our First Field Presentations in Poland on:

5th of September 2019 – Podkarpackie voivodship
* Each offer includes professional training on primary seeding during 3 years arranged by the breeder.
Contact us to arrange a meeting!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)

Сорта в собственность или по лицензии?
Теперь это возможно!

Мы предлагаем ведущим игрокам аграрного рынка стать собственником сортов сои разных групп спелости, а также пройти профессиональное обучение от селекционера либо воспользоваться опцией аутсорсинга по вопросам обновления и поддержания сорта. Получайте дополнительную выгоду при продаже семян собственных сортов!

Приглашаем посетить наши селекционные поля в любое время до 30 сентября и выбрать одно из следующих предложений:

Предложение №1.
 • Закажите комбинации скрещивания, и мы создадим специально для Вас уникальные линии сои, соответствующие заранее заданным параметрам;
 • Передайте линии на государственное сортоиспытание совместно с селекционером по схеме 50 на 50% права собственности;
 • После регистрации сорта, оплачивайте только 50% лицензионных платежей за использование сорта, получайте 50% лицензионных оплат от всех лицензиатов либо выкупите оставшиеся 50% собственности на сорт от селекционера.
Предложение №2.
 • Выберите самостоятельно стабильные линии сои из конкурсного питомника либо воспользуйтесь нашими рекомендациями по линиям, наиболее подходящим вашему региону, и совместно с селекционером передайте их на государственное сортоиспытание, сдедуя схеме из Предложения №1.
Предложение №3.
 • Участвуйте в Онлайн-Аукционе прав собственности на сорта сои в ноябре 2019 г.;
 • Подробности смотрите на сайте www.agesoya.com c 15 октября 2019.
Предложение №4.
Приобретайте исключительную/неисключительную лицензию на использование наших зарегистрированных сортов.
Посетите нашу Первую Полевую Презентацию, которая пройдет в Польше

5го сентября 2019 в Подкарпадском воеводстве.
* Каждое предложение включает в себя профессиональную 3-х летнюю поддержку по первичному семеноводству от селекционера.
Свяжитесь с нами для огранизации встречи!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)